The lady of the night

by Giannis Maris

Director:Froso Lytra

Set Design:Manolis Pantelidakis

Costumes:Nikos Xarlaftis

Kivotos Theatre,2017